Do góry

UWAGA

UWAGA

Procedury w Bytowskim Centrum Kultury
w okresie epidemii

Cel wdrażania procedur:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa
  pracowników (obsługi) Bytowskiego Centrum Kultury oraz użytkowników.

 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia
  pracowników (obsługi) oraz użytkowników.

 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie
  BCK w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed
  możliwym zakażeniem.

 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne
  dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Bezpieczeństwo pracowników:

 1. Wszystkie stanowiska pracy uwzględniają
  wymagany dystans przestrzenny między pracownikami (minimum 1,5
  metra).

 2. Wprowadza się organizację trybu pracy z
  uwzględnieniem systemu rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej,
  na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego.

 3. Zapewnienie wszystkim pracownikom
  mającym kontakt z użytkownikami środków ochrony indywidualnej
  (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do
  dezynfekcji rąk.

 4. Ze względu na brak klimatyzacji
  pomieszczenia będą częściej wietrzone.

 5. Ograniczenie do niezbędnego minimum
  spotkań i narad wewnętrznych. W przypadku konieczności ich
  organizowania, narady odbywały będą się w sali konferencyjnej,
  która zapewnia rekomendowane przez służby sanitarne odległości
  pomiędzy pracownikami (minimum 2 m). Podczas zebrań otwarte będą
  wszystkie okna.

 6. Wprowadzone zostają ograniczenia
  korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

 • wprowadzenie różnych godzin przerw,

 • zmniejszenie liczby pracowników
  korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez
  rozłożenie przerw na posiłki).

 1. Szczególną troską zostaną otoczeni
  pracownicy z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne –
  jeśli to możliwe nie będą angażowani w pracę pracownicy powyżej 60
  r.ż. oraz przewlekle chorzy.

 1. Obowiązkowe wytyczne dla pracowników:

 • przed rozpoczęciem pracy, tuż po
  przyjściu do pracy, obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

 • nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie
  przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

 • zachować bezpieczną odległość od
  rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

 • regularnie często i dokładnie myć ręce
  wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i
  dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min.
  60%).

 • podczas kaszlu i kichania zakryć usta i
  nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej
  wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

 • starać się nie dotykać dłońmi okolic
  twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

 • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska
  pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu
  pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak
  słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy
  biurka.

 • regularnie (kilka razy w ciągu dnia)
  czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np.
  klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

 • unikać dojazdów do pracy środkami
  komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 1. Wszyscy pracownicy mają obowiązek
  przestrzegania procedury postępowania na wypadek wystąpienia
  sytuacji podejrzenia zakażenia.

Bezpieczeństwo użytkowników w
obiekcie:

 1. Bytowskie Centrum Kultury będzie
  funkcjonowało wyłącznie jako miejsce zajęć indywidualnych oraz
  nielicznych grup.

 • Zajęcia taneczne na salach baletowych –
  Instruktor + 4 osoby

 • Zajęcia plastyczne – Instruktor +
  5 osób

 • Zajęcia nauki gry na instrumentach –
  Instruktor + 1 osoba (własny instrument oraz odległość 2m)

 1. Do odwołania niedostępne będą sale prób
  zespołów muzycznych.

 2. W BCK może przebywać maksymalnie jeden
  interesant na stanowisko obsługi. Przed wejściem do BCK każdy
  musi obowiązkowo zdezynfekować ręce, bądź własne rękawiczki. Środek
  do dezynfekcji zapewnia BCK. Interesanci sekretariatu będą
  zobowiązani zachować dystans wyznaczony przez specjalną linię.
  Pozostali użytkownicy proszeni będą o czekanie na zewnątrz
  w bezpiecznej od siebie odległości (minimum 2 metry).

  • Środki do dezynfekcji służą również do
   odkażania lady i innych przedmiotów budzących niepokój pracowników
   BCK.

 3. Wszyscy pracownicy bezpośredniej obsługi
  użytkownika otrzymają ponadto następujące środki ochrony
  indywidualnej:

 • maseczki wielokrotnego użytku,

 • rękawiczki jednorazowe,

 • przyłbice izolujące.

 1. Pracownicy przyjmujący interesantów
  powinni zabezpieczyć się przy pomocy przyłbicy i rękawiczek.

 1. Informacja o nowych zasadach korzystania
  z obiektu BCK będzie dostępna na stronie internetowej BCK, w mediach
  społecznościowych oraz na drzwiach wejściowych. Ponadto na drzwiach
  wejściowych umieszczona zostanie informacja o maksymalnej liczbie
  użytkowników mogących jednocześnie przebywać w BCK.

 1. Do odwołania odstępujemy od:

 1. świadczenia usług ksero,

 2. dostępu do stanowisk komputerowych,

 3. wypożyczania strojów,

 4. udostępniania toalet użytkownikom,

 1. Wszystkie wydarzenia kulturalne zostają
  zawieszone do odwołania.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie
zakażenia koronawirusem pracowników:

 1. Pracownicy BCK zostaną poinstruowani, że
  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni
  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować
  się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem
  zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod
   nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
  koronawirusem.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych
na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,
a także obowiązujących przepisów prawa.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika
  wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących
  objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on
  niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym
  do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik będzie
  oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym
  jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. O zaistniałej
  sytuacji zostanie powiadomiona miejscowa, powiatowa stacja
  sanitarno-epidemiologiczna.

 2. W obszarze, w którym poruszał się i
  przebywał pracownik zostanie przeprowadzone rutynowe sprzątanie,
  zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowane zostaną
  powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 3. W sytuacji zaistniałego przypadku
  stosowane będą zalecenia państwowego powiatowego inspektora
  sanitarnego oraz wdrożone dodatkowe zalecane procedury.

Procedury postępowania w przypadku
podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem:

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak
  choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w
  oddychaniu, użytkownik nie zostanie wpuszczony na teren BCK.
  Użytkownik zostanie poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się
  do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem,
  poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999
  albo 112.

 2. Zgłoszenie
  incydentu do dyrektora BCK oraz administratora obiektu, co umożliwi
  obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała
  osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami
  obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki,
  poręcze, uchwyty itp.).

 3. Niezwłoczne ustalenie listy pracowników
  oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w
  części / częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i
  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
  Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/
  oraz gis.gov.pl,
  odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Powiększ