Do góry

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie

 

Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie – www.bck-bytow.pl

Data publikacji strony internetowej: maj 2007

Data ostatniej dużej aktualizacji: sierpień 2010r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 03.08.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej znajdują się grafiki, do których nie dodano tekstów alternatywnych dla osób niedowidzących. Teksty są dodawane sukcesywnie zgodnie z wydarzeniami.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marzena Gierszewska, adres poczty elektronicznej sekretariat@bck-bytow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 822 23 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://rpo.gov.pl/).

 

Dostępność architektoniczna

Bytowskiego Centrum Kultury, Wojska Polskiego 12, 77-100 Bytów

Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno od strony głównej ulicy, drugie od strony bocznej budynku przy wejściu do Kina Albatros.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

– brak windy w budynku,

– brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

– ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,

Korytarze i schody w w/w obiekcie są ogólnodostępne, ale nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.

Dopuszcza się prawo wstępu z psem asystującym.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 

Powiększ