Do góry

Przetarg

Przetarg

Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:
„Przywrócenie historycznego wystroju architektonicznego zamku w Bytowie”.

Zamówienie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego z siedzibą
w Gdańsku na podstawie umowy nr 00506-6173-SW1101603/12/13 o dofinansowanie przedsięwzięcia,
w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”,
zawartej w dniu 22.03.2013 r.

Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE I
SIWZ I
Zał. 1- Formularz ofertowy
Zał. 2- Oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Zał. 3- Wykaz wykonanych robót budowlanych
Zał. 4- Wykaz osób
Zał. 5- Oświadczenie art. 22 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
Zał. 6- Oświadczenie innego podmiotu- zobowiązanie
Zał. 7- Oświadczenie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Zał. 8- Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Zał. 9- Specyfikacja techniczna- elewacja (zg. z przedmiotem zamówienia)
Zał. 10- Projekt budowlany wykonawczy rewitalizacji elewacji zamku w Bytowie (zg. z przedmiotem zamówienia)
Zał. 11- Elewacja- Rysunek 1 (zg. z przedmiotem zamówienia)
Zał. 12- Strona tytułowa przedmiaru robót elewacji
Zał. 13- Przedmiar robót elewacja (zg. z przedmiotem zamówienia)
Zał. 14- Specyfikacja techniczna- zadaszenie studni
Zał. 15- Przedmiar robót- zadaszenie studni
Zał. 16- Projekt budowlany wykonawczy- zadaszenie studni
Zał. 17- Przedmiar robót- rewitalizacja krużganka
Zał. 18- Projekt budowlany wykonawczy- rewitalizacja krużganka
Zał. 19- Specyfikacja techniczna- rewitalizacja krużganka
Zał. 20- Wzór umowy

Powiększ