Do góry

PRZETARG

PRZETARG


Adres
strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia:www.bck-bytow.pl


Bytów: DOSTAWA
FABRYCZNIE NOWEGO INSTRUMENTU MUZYCZNEGO-FORTEPIAN

Numer
ogłoszenia: 388034 – 2012; data zamieszczenia: 09.10.2012

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU – dostawyZamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES:
Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie , ul. Wojska Polskiego 12,
77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 059 8222309, faks 059 8222309.
 • Adres strony internetowej
  zamawiającego:

  www.bck-bytow.pl


 • Adres strony internetowej,
  pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu
  zakupów:

  www.bck-bytow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: INSTYTUCJA KULTURY.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
przez zamawiającego:
DOSTAWA FABRYCZNIE
NOWEGO INSTRUMENTU MUZYCZNEGO-FORTEPIAN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu
oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego instrumentu
muzycznego- fortepianu Pa Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie
wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i możliwością świadczenia
płatnego serwisu pogwarancyjnego. Miejscem dostawy instrumentu
muzycznego jest Zamek Bytowski (77-100 Bytów, ul. Zamkowa 2 (I
piętro).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania
stawiane przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia
podano w załączniku nr 2, który stanowi integralną część SIWZ. W
skład przedmiotu zamówienia wchodzi także odpowiednie opakowanie i
ubezpieczenie instrumentu w czasie dostawy do Zamawiającego,
transport i dostawa do Zamawiającego oraz strojenie instrumentu.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na instrument na okres
(liczony od daty potwierdzonego protokołem przyjęcia instrumentu):
minimum 5 lat, zagwarantowania czasu oczekiwania na przybycie lub
reakcję serwisu do 48 godzin w dni robocze (serwis dostępny co
najmniej 5 dni roboczych w tygodniu) od momentu zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić serwis gwarancyjny oraz możliwość świadczenia serwisu
pogwarancyjnego. Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy
instrumentu w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii. W
okresie gwarancyjnym, jeżeli nie ma możliwości naprawy instrumentu u
Zamawiającego, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt
odbiera instrument i dostarcza do serwisu lub Zamawiający, po
uzgodnieniu z Wykonawcą, samodzielnie dostarcza instrument do
Wykonawcy lub do serwisu (w miejsce wskazane przez Wykonawcę) na
koszt Wykonawcy. W okresie pogwarancyjnym Zamawiający na własny
koszt dostarcza instrument do Wykonawcy lub do serwisu (w miejsce
wskazane przez Wykonawcę). Po naprawie Wykonawca ma obowiązek
dostarczyć instrument do Zamawiającego. Koszty transportu (związane
z naprawą gwarancyjną instrumentu) oraz związane z tym ryzyko utraty
lub zniszczenia instrumentu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi opisanymi Pa przedmiotu zamówienia. Wymagana jest
należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Jeżeli w
opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki
towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, bądź
określone jest pochodzenie instrumentu lub jego części- należy
przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu
zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ instrumentu i
dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem artystycznym,
wykonawczym, funkcjonalnym, o parametrach techniczno- użytkowych nie
gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa
prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). W
przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań
równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek
udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez
Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Za równoważny, w stosunku
do wskazanego instrumentu muzycznego, Zamawiający uzna taki,
oferowany przez Wykonawcę instrument, który pod względem
artystycznym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie
równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod
względem: a) artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym- Zamawiający
rozumie tak wykonany instrument, który umożliwi na etapie jego
eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych i
dźwiękowych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, takich jak
przy użyciu fortepianów o parametrach referencyjnych, b) technicznym
i użytkowym- Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który
posiada równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co
zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument, o podanych
parametrach referencyjnych..

II.1.4) Czy przewiduje się
udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV):
37.31.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się
złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się
złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie:
31.10.2012.SEKCJA III: INFORMACJE O
CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie
  zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tego warunku

  • Wykonanie co najmniej jednej
   dostawy instrumentu, bądź instrumentów muzycznych, w okresie
   ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
   jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie o wartości nie
   niższej niż 50.000,00 zł bruttoIII.4) INFORMACJA O
OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPOPEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania
  spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
  ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
  postępowaniu, należy przedłożyć:


  • wykaz wykonanych, a w przypadku
   świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub
   usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
   i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
   terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
   postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
   – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
   i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te
   dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie • III.4.2) W zakresie
  potwierdzenia niepoPegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
  ustawy, należy przedłożyć:


  • oświadczenie o braku podstaw do
   wykluczenia


  • aktualny odpis
   z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
   rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
   art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
   miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
   udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
   ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.
   24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne
   zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
   potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
   zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
   odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
   wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
   wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
   składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
   udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne
   zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
   lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
   wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
   zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
   prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
   płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
   organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
   terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
   o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3) Dokumenty podmiotów
  zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie
   ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
   upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
   postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z
   uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
   zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
   odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
   wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
   wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
   składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
   udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2)
  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
  miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
  dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy –
  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
  udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie
  złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
  administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
  odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca
  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
  osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
  zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczeniaIII.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w
pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pisemne zobowiązanie do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli Wykonawca korzysta z zasobów
innych podmiotów)- załącznik nr 8. 2. Protokół przekazania
instrumentu muzycznego- wzór stanowi załącznik nr 7. 3. Załącznik nr
2 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się
możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko Pa wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nieSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA
ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia
zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie
aukcja elektroniczna:
nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres
strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:

www.bck-bytow.pl
Specyfikację
istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

BYTOWSKIE CENTRUM KULTURY W BYTOWIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 12 77-100
BYTÓW.

IV.4.4) Termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

17.10.2012 godzina 11:00, miejsce: BYTOWSKIE CENTRUM KULTURY W
BYTOWIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 12 77-100 BYTÓW.

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w
tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej:
NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepoPegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym HanPu (EFTA),
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia:
nie
Do pobrania:

Wybór oferty
2012.11.05

Wersja IV
Zmiany 2012.10.23

Wersja III
Zmiany 2012.10.22

<

Wersja II
Zmiany 2012.10.16

Wersja I 

Powiększ