Do góry

Przetarg

Przetarg

Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie ogłasza przetarg
nieograniczony na realizację zadania pn.: Cyfryzacja
kina „Albatros” w Bytowie”.
Zamówienie jest współfinansowane przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie w
ramach Programu Operacyjnego PISF.

Dokumenty do pobrania:

1. OGŁOSZENIE

2. SIWZ (PDF)

3. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (PDF)

4. SIWZ

5. Zał. 1- Formularz ofertowy

6. Zał. 2- Oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

7. Zał. 3- Wykaz wykonanych dostaw lub usług

8. Zał. 4- Oświadczenie innego podmiotu- zobowiązanie

9. Zał. 5- Oświadczenie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

10. Zał. 6- Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

11. Zał. 7- Wzór umowy

Powiększ