Do góry

Formularz zgłoszeniowy wschodami gwiazd

  Formularz zgłoszeniowy


  Repertuar
  Klauzula informacyjna

  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Bytowskiego

  Centrum Kultury mieszczącym się w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 12,

  77-100 Bytów.

  1. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:

  dyrektor@bck-bytow.pl Administrator jest także dostępny pod wskazanym wyżej adresem siedziby w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

  1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się

  kontaktować

  z Inspektorem ochrony danych,  pod adresem e-mail: iod@bodo24.pl

  1. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i

  promocji Konkursu, a także w działalności informacyjnej w związku z wykonywaniem zadania realizowanego przez Dyrektora BCK w interesie publicznym, które polega na upowszechnieniu w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e

  RODO.

  1. Dane osobowe takie jak numer telefonu kontaktowego będą przetwarzane

  w celach kontaktowych, a podanie jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody,

  zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

  (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu.

  1. Będziemy publikować nazwisko laureautów w konkursie, na stronie

  internetowej Bytowskiego Centrum Kultury oraz w mediach w związku z promocją działalności Centrum.

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:
  • Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul.

  Grabiszyńska 281/721;

  • właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy

  posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące

  usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Centrum;

  • Osoby ktore będą oceniały nagranie.
  1. Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
  2. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje
  • prawo do kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu;
  • w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź

  nieaktualnych danych osobowych;

  • w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź

  niepotrzebnych danych osobowych;

  • w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania do

  momentu wykazania celu przetwarzania i zgodności z prawem;

  • w uzasadnionych przypadkach
  Powiększ