Do góry

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna

Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w subregionie słupskim
serdecznie zaprasza na
konferencję „Ekonomia społeczna – możliwości i
wyzwania”
, która odbędzie się w dniu 24 marca 2017 roku
w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie, przy
ul. Podzamcze 34.


Głównym celem konferencji jest promocja ekonomii społecznej
oraz wymiana myśli i doświadczeń w odniesieniu do
ekonomizacji organizacji pozarządowych, walki z ubóstwem i
wykluczeniem społeczno-zawodowym, tworzenia nowych miejsc pracy,
stwarzając w ten sposób miejsce przyjazne dla efektywnej reintegracji
społecznej i zawodowej w subregionie słupskim.Podczas konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:  1. Czym jest ekonomia społeczna i dlaczego warto ją wspierać na gruncie
    lokalnym?

  2. Jaką rolę w środowisku lokalnym odgrywają Ośrodki Wsparcia Ekonomii
    Społecznej?

  3. W jaki sposób władze samorządowe mogą efektywnie wspierać
    rozwiązania w obszarze ekonomii społecznej?

  4. Z jakich dobrych praktyk warto brać przykład?

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali
przedstawiciele/lki lokalnych podmiotów ekonomii społecznej, władz
samorządowych i wojewódzkich oraz ekspertów w/w zakresie. Konferencja
będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy z
zakresu ekonomii społecznej jako instrumentu wykorzystywanego do
minimalizowania zjawiska wykluczenia społeczno-zawodowego.

Dokumenty do pobrania:
Formularz rekrutacyjny
Program

Powiększ