Do góry

„Dni Bytowa” we Frankenbergu

„Dni Bytowa” we Frankenbergu

W dniach 24 – 26 sierpnia 2007 r. z-ca burmistrza Adam Leik wraz z p.o. dyrektora Bytowskiego Centrum Kultury Marianem Gospodarkiem oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Marianem Miazgą odwiedzili Frankenberg w Niemczech.Okazją do złożenia wizyty były obchodzone w tym mieście „Dni Bytowa”, podczas których spotykają się dawni mieszkańcy Bytowa przesiedleni do Niemiec po II wojnie światowej.
Podczas pobytu przedyskutowano plan działań na najbliższy rok zmierzający do podpisania partnerskiej umowy pomiędzy Bytowem a Frankenbergiem, która stanowiłaby zwieńczenie kilkuletniej współpracy. Uzgodniono także, że M. Gospodarek przekaże stronie niemieckiej wykaz programów, w ramach których możliwe będzie pozyskiwanie dofinansowywań na podstawie umowy o współpracy.
Kolejnym efektem wizyty było przedyskutowanie projektu umowy pomiędzy organizacją Heimatkreis Bytów i bytowskim stowarzyszeniem „Pomorskie Dziedzictwo”. Dzięki niej łatwiejsze będzie pozyskanie środków na renowację bytowskich zabytków, jak i planowane na najbliższe miesiące odrestaurowanie parku przy ul. Miłej w Bytowie.
Poza ww. rozmowami A. Leik spotkał się dwukrotnie z dawnymi mieszkańcami Bytowa, a także wraz z całą delegacją zwiedził tamtejszy zakład budowy domów i sąsiednie miasto – Marburg.

Powiększ